+38 (067) 401 24 13

BAS Бухгалтерія КОРП

BAS Бухгалтерія КОРП – це інструмент автоматизації бухгалтерського і податкового обліку. Програмний продукт призначений для компаній будь-яких сфер діяльності, які ведуть свою діяльність на території України. BAS Бухгалтерія КОРП є гнучкою системою, що настроюється під бізнес-процеси організації: систему можна використовувати виключно для податкового і бухгалтерського обліку або системно застосувати до автоматизації інших підрозділів компанії. Можливості рішення BAS Бухгалтерія КОРП дозволяють максимально прискорити операційну діяльність бухгалтерської служби та автоматизувати підготовку звітності.

BAS Бухгалтерія КОРП
BAS Бухгалтерія КОРП

BAS Бухгалтерія КОРП дає можливість автоматизації бухгалтерського і податкового обліку декількох компаній. На вибір замовника облік декількох підприємств може вестися, як в загальній базі, так і з виділенням для кожної організації окремої інформаційної бази. Для другого варіанту, як окремих компаній можуть бути представлені індивідуальні підприємці. Такий підхід оптимізує суміжну діяльність компаній: загальні списки товарів, партнерів, персоналу або складів, але дозволяє формувати обов’язкову звітність окремо для кожної компанії.

Види діяльності, для яких підходить BAS Бухгалтерія КОРП:

 • Оптова та роздрібна торгівля
 • Надання послуг
 • Виробництво
 • Логістика
 • Сільське господарство
 • Будівництво
 • і т.д.

Система BAS Бухгалтерія КОРП вирішує весь спектр завдань, який може стояти перед бухгалтерською службою компанії:

 1. Ведення бухгалтерського і податкового обліку
 2. Виписка первинних документів підприємства
 3. Підготовка та реєстрація податкових документів
 4. Підготовка і здача регламентованої звітності
 5. Розрахунок заробітної плати з розширеним функціоналом (підходить для компаній зі складним способом розрахунків оплати праці)

Як ми проводимо настройку BAS Бухгалтерія КОРП для вашого підприємства:

 • Розробка функціоналу. На цьому етапі наші фахівці визначають потреби підприємства і формують функціонал системи, максимально відповідний бізнес-процесам вашого підприємства.
 • Впровадження BAS Бухгалтерія КОРП. Згідно із затвердженим функціоналу системи ми складаємо графік реалізації проекту, проводимо впровадження та тестування системи, узгоджуємо запуск системи і передачу її під управління фахівців з боку замовника.
 • Супровід системи. Ми забезпечуємо підтримку клієнтів, після впровадження системи BAS БухгалтеріяКОРП, на умовах абонентської плати. Наші фахівці забезпечать весь необхідний комплекс послуг, щоб робота програми була максимально ефективною.

Залишилися питання? Телефонуйте нам за телефоном: +38 (067) 401-24-13

З вартістю всіх доступних програмних продуктів, ви можете ознайомитися за посиланням.

Можливості системи BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП:

 1. Облік “від документа” і типові операції. Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції – простий інструмент автоматизації, який користувач може легко і швидко настроїти.
 2. Ведення обліку діяльності кількох організацій. За допомогою “BAS Бухгалтерії КОРП” можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності кількох організацій. Облік для кожної організації можна вести в окремій інформаційній базі. Водночас “BAS Бухгалтерія КОРП” надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання) і т. д., а обов’язкову звітність формувати роздільно.
 3. Облік товарно-матеріальних цінностей.Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 “Запаси” і методичних вказівок з його застосування. Підтримуються такі способи оцінки матеріально-виробничих запасів під час їхнього вибуття:
  • за середньою собівартістю,
  • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб FIFO),
  • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).
 4. Складський облік. За складами можна вести кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна відключити, якщо у ньому немає необхідності. Реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації виявляються надлишки і списуються недостачі.
 5. Облік торговельних операцій. Автоматизовано облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Всі операції з гуртової торгівлі враховуються у розрізі договорів з покупцями і постачальниками.
 6. Облік комісійної торгівлі. Автоматизовано облік комісійної торгівлі як щодо товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.
 7. Облік операцій з тарою. Автоматизовані операції з обліку зворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.
 8. Облік банківських і касових операцій.Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок й отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.
 9. Облік розрахунків з контрагентами. Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях і іноземній валюті. Курсові різниці з кожної операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або із вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.
 10. Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів. Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”, П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, П(С)БО 9 “Запаси”.
 11. Облік основного і допоміжного виробництва
  • облік основного і допоміжного виробництва,
  • Ооблік напівфабрикатів,
  • облік непрямих витрат.
 12. Облік заробітної плати і кадровий облік
  • робота з персональними даними співробітників,
  • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності,
  • організація роботи зі штатним розкладом,
  • робота з договорами підряду
  • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів,
  • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів,
  • використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю,
  • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами,
  • нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі,
  • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках,
  • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності,
  • отримання уніфікованих звітних форм,
  • обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці,
  • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.
 13. Підтримка різних схем оподаткування
  • підтримка різних схем оподаткування,
  • облік ПДВ,
  • податковий облік з податку на прибуток,
  • єдиний податок.
 14. Завершальні операції періоду. Автоматизовані регламентні операції, що виконуються по закінченні періоду, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші. До складу “BAS Бухгалтерії КОРП” входить набір звітів “Довідки-розрахунки”, що відображають розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: “Розподіл непрямих витрат”, “Переоцінка валютних коштів” та інші.
 15. Стандартні бухгалтерські звіти. “BAS Бухгалтерія КОРП” надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.
 16. Експрес-перевірка обліку.Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних:
  • положення облікової політики,
  • аналіз стану бухгалтерського обліку?
  • операції по касі,
  • облік ПДВ,
  • облік виробничих операцій,
  • визначення фінансових результатів.
 17. Регламентована звітність. В “BAS Бухгалтерію КОРП” включено обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.
 18. Сервісні можливості
  • пошук даних,
  • управління доступом до облікових даних,
  • робота з розподіленими інформаційними базами,
  • інтернет-підтримка користувачів,
  • автоматичне оновлення конфігурації.
 19. “BAS. Модуль обліку акцизного палива. Доповнення до рішень BAS для автоматизації обліку акцизного податку в організаціях, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею пальним.
BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП – це інструмент автоматизації бухгалтерського і податкового обліку. Програмний продукт призначений для компаній будь-яких сфер діяльності, які ведуть свою діяльність на території України. BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП є гнучкою системою, що настроюється під бізнес-процеси організації: систему можна використовувати виключно для податкового і бухгалтерського обліку або системно застосувати до автоматизації інших підрозділів компанії.
Програмний продукт Вартість, грн.
1 BAS Бухгалтерія КОРП 24 000
2 BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 4 200
3 BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 14 400
4 BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 27 000
5 BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 51 600
6 BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць 126 000
7 BAS Ліцензія на сервер 32 разрядна 30 000
8 BAS Ліцензія на сервер 64 разрядна 51 600